Porous Vase

POROUS MATTE WHITE VASE
Height: 19"h
Width: 17"dia.

SMALL POROUS VASE
Height: 16.5"h
Width: 13"dia.Related Items